תנאי שימוש קובבא

השימוש באתר קובבא (להלן: "האתר") בכתובת www.kubbaba.co.il , באמצעות פתיחת חשבון באתר, הרשמה ורכישת מוצרים (כל אחת מהפעולות הנ"ל בנפרד) יעשה בהתאם להוראות והתנאים המפורטים במסמך זה.

אנא קרא בעיון את תנאי שימוש באתר לפני כל שימוש בו, אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים, הנך מחויב להימנע מכניסה לאתר, להירשם אליו או לבצע כל שימוש בו.

כל שימוש כמשתמש באתר, הוא מחויב בכל התנאים , הדינים והתקנות החלים בשימוש באתר. הנך מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב בינך לבין קובבא (להלן: "החברה") ועל כן, ניתן לאכיפה. לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה, דרישה או תביעה נגד קובבא או כל נושא משרה בקובבא למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות קובבא על פי תנאי השימוש שלהלן.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אך מתייחסים לשני המינים.

קובבא שומרת על הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי בתנאי השימוש יחול רק על פעולות שהתבצעו באתר לאחר השינוי.

האתר מספק פלטפורמת סחר אלקטרוני בתחום משלוחי אוכל ביתי. אתר קובבא הינו פלטפורמה המאפשרת לבשלנים ביתיים (להלן: "הבשלנים") להציג ולמכור מאכלים (להלן: "המוצרים") לקהל הרחב (להלן:

"הרוכשים"). האוכל נשלח באמצעות הבשלנים או לחילופין באמצעות איסוף עצמי של המשתמשים. למען הסר ספק יודגש שקובבא אינה מייצרת, אורזת, מפיצה, מוכרת, מספקת או משווקת את המוצרים באתר ואינה פועלת כעסק למכירת מזון מכל סוג שהוא. קובבא מספקת לבשלנים את האתר כבמה בלבד והיא אינה מי שמוכרת או מספקת את המוצרים, לכן היא אינה חבה באחריות כלשהי בגינם במישרין או בעקיפין. אתר קובבא אינו מהווה צד לעסקה בין הבשלנים והרוכשים. לחברה אין כל אחריות על חוקיות המוצרים, טיבם, איכותם, כשרותם, כמותם, רכיביהם, אכסונם ואופן אריזותיהם.

המידע והפרטים המוצגים ביחס למוצרים וכל מידע שיימסר במסגרת תקשורת בין הרוכש לבשלן, הם באחריות הבשלן בלבד ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ועל כן הוא באחריותו הבלעדית של הבשלן. העברת התשלום בין הרוכש לבשלן תבוצע על ידי חברת סליקה ולא על ידי החברה, לכן החברה אינה מהווה צד לעסקת המכירה.

לחברה אין שליטה על התנהלות הבשלנים, לכן המלצת החברה היא לוודא בתרם הרכישה מול הבשלנים את רכיבי המנה בכדי למנוע בעיות של רגישויות ואלרגיות ולוודא שהמוצר הנרכש הוא המוצר הרצוי.

לחברה לא תהא כל אחריות ביחס לטעויות או אי דיוקים בכל מידע המופיע באתר.

המשתמשים מסכימים בזאת שכל שימוש באתר הוא על אחריותם הבלעדי.

החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או אי יכולת להשתמש באתר או בשירותים או בקשר לנזקים למחשב של המשתמש או למידע המאוחסן בו ו/או לכל נזק שנגרם עקב משלוח הבשלן, על כן כל משתמש מצהיר בזאת כי הינו האחראי הבלעדי לכל שימוש באתר ובמוצריו. החברה לא תהיה אחראית על פעילות בלתי חוקית על ידי המשתמשים.

התשלומים באתר יעובדו באמצעות חברת הסליקה (להלן: "חברת הסליקה"). החברה רשאית להוסיף אפשרויות סליקה או לשנות את חברת הסליקה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בלבד. חברת הסליקה מאפשרת לרוכש שירותי תשלומים מקוונים ומאובטחים על ידי כרטיס אשראי, החברה אינה קשורה לחברת הסליקה שכן היא קבלנית עצמאית. החברה אינה אחראית למחדלי חברת הסליקה על כן שימוש בשירותי חברת הסליקה היא על אחריות המשתמשים בלבד. באחריות המשתמשים להסכים לתנאי השימוש המפורטים על ידי חברת הסליקה ומידניות הפרטיות שלה. הקונים באתר רשאים לבצע קנייה באתר ללא תשלום. קנייה שאושרה באתר מחייבת תשלום מלוא הסכום המבוקש על ידי הבשלן במזומן בעת קבלת המוצר.

חיוב הקונים באתר בצורה במקוונת יכול להתבצע במספר דרכים כגון שימוש בחשבון PayPal או שימוש בכרטיס אשראי. פתיחת חשבון PayPal כרוחה בהסכמת תנאי השימוש המפורטים ב PayPal כפי שמפורט באתר www.Paypal.com קובבא אינה מהווה צד להסכם של הקונה עם PayPal ואינה אחראית על שימוש המשתמש בPayPal.

כל תשלומי המס החלים על משתמשי האתר יחולו עליהם ועליהם בלבד, קובבא לא תשא בכל תשלום מיסים בגין עסקאות המתבצעות באתר.

מתן חשבונית על החיוב הינה באחריות הבשלנים ותתקבל כנגד בקשה מפורטת של הקונה.

קובבא שומרת לעצמה את הזכות לסרב לגישה של כל משתמש באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי. יצירת שם משתמש והרשמה באתר הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה. על כל המשתמשים באתר לוודא שהסיסמא אותה הם מזינים באתר הינה סודית והם אחראיים על כל פעולה הנעשית מחשבונם. קובבא אינה אחראית לכל נזק אשר יגרם למשתמשים בעקבות רשלנות המשתמש בשמירת הסיסמא או מכל סיבה שאינה בשליטת קובבא.

משתמש האתר מצהיר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית על פי חוק בכדי להשתמש באתר ולהתחייב בחוזה בהתאם לדין.

כל שימוש באתר על ידי קטין כפוף לאישור הוריו או האפוטרופוס החוקי שלהם. כל שימוש באתר קובבא על ידי קטין מהווה הצהרה שקיבל אישור על כך מהוריו או מהאפוטרופוס שלהם ושאלו קראו בעיון את תנאי השימוש. אחריות ופיקוח על קטין בעת השימוש באתר הינם על ההורים או האפוטרופוסים בלבד ואלו פוטרים את קובבא מכל אחריות באשר לחשיפת הקטין לתוכן כזה או אחר אשר מוצג באתר.

על הבשלנים לוודא שכל פרטי חשבונם נכונים ועדכניים, עליהם לוודא שפרטי קבלת התשלום שלהם עדכניים וכתובת הדואר האלקטרוני שלהם עדכנית. קובבא אינה אחראית לבעיית קבלת התשלום של הבשלן הנגרמת עקב הזנת פרטי קבלת תשלום שגויים כגון פרטי חשבון בנק שגויים או חשבון PayPal שגוי.

קובבא אינה בודקת מראש את זהות משתמשי האתר, לכן במקרה של הרשמה באתר על ידי תאגיד או חברה, האחריות היא על התאגיד לוודא שכל פעולה שמתבצעת בחשבון היא בהסכמת אותו התאגיד, לקובבא אין כל אחריות בגין כל טענה, תביעה או דרישה של צד שלישי כנגד אותו משתמש, לרבות כל נזק הנגרם על ידי הבשלנים.

נהלי ביטול הזמנה- ניתן לבטל הזמנה ללא חיוב עד 24 שעות לפני שעת הגעת או איסוף המשלוח. הזמנה שתבוטל בטווח 24 השעות לפני קבלת המשלוח תחויב במלואה. ביטול ההזמנה חייב להיות בתיאום עם הבשלן ועם אתר קובבא באמצעות מייל וקבלת אישור על בקשתו.

המשתמש מאשר ומסכים כי השימוש באתר ובתכנים אחרים של צדדים שלישיים הזמינים באתר הוא באחריותם הבלעדית, אין לקובבא כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע בשימוש בהם לרבות אספקת שירותים כאלה או אחרים, אספקת שירותים ולתוצאות השימוש בהם. החברה לא תהא אחראית לכל נזק הנובע בשימוש בתכני האתר או השירותים הניתנים באמצעותו, לרבות המוצרים שאותם מוכרים הבשלנים.

קובבא אינה מתחייבת כי האתר ותכניו הנם בטוחים לשימוש, מלאים, מדויקים, נקיים מווירוסים, פגמים, רכיבים מזיקים ושהשימוש באתר, בתכניו ומוצריו יעמדו בדרישות המשתמש וצפיותיו.

מובהר ומודגש בזאת כי החברה משמשת כצד שלישי לעסקה בין הרוכשים לבין הבשלנים, וכי האתר רק מאפשר את הצגת המוצרים על ידי הבשלנים.

לקובבא אין את היכולת לוודא את גילם וזהותם של המשתמשים ואינה מבצעת בדיקת אמינות התוכן או המידע המפורסמים ע"י המשתמשים באתר, לכן קובבא אינה אחראית בדבר זהות המשתמשים או תוכן המידע המפורסמים באתר.

המוצרים המוצגים באתר הם באחריות הבשלנים בלבד ואין לקובבא אחריות לגבי אופיים של המוצרים, טיבם ושמות בתי העסק.

קובבא אינה אחראית לאתרים חיצוניים המקושרים לאתר באמצעות קישורים או לינקים.

בנוסף לאמור לעיל, אחריותה וחבותה של קובבא כלפי המשתמש, לא תהא גבוהה מהסכומים ששולמו לה ע"י אות המשתמש, וסך אחריותה של קובבא לא תעלה על הסכומים ששולמו לה על ידי אותו משתמש עד מועד העלאת הטענה הרלוונטית של אותו משתמש כנגד קובבא.

אתר קובבא, התכנים בו וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות בו, שמות מסחר, סימני מסחר וזכויות יוצרים הם בבעלות החברה בלבד ומוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני. כל זכות שלא הוקנתה למשתמש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה.

במידה ומשתמש או צד שלישי יספק לחברה משוב, הערה או הצעה לאתר, החברה תקבל רישיון בלעדי לשלב את המשוב/הערה/הצעה באתר ובשרותיה העתידיים של החברה. קובבא תהא זכאית להשתמש במשוב/הערה/הצעה לכל מטרה שהיא מבלי לתת למשתמש כל תמורה. המשתמש מאשר בזאת שבידיעתו שמתן הערה/משוב/ הצעה אינו סודי והחברה תוכל לעשות כל שימוש שתרצה בו ללא כל תמורה.

המשתמש מאשר בזאת כי יתכן והחברה תשמור עותקים ובהם מידע מסוים שנמסר על ידי המשתמש לצורכי גיבוי ואכיפת תנאים, לרבות אכיפת הפרת התנאים לפי שיקול דעת החברה.

כל הפרת זכויות הקניין הרוחני המפורטים להלן עלולה להטיל על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.

קובבא שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר כל תוכן שהועלה על ידי המשתמשים וחשוד שמפר זכויות קניין רוחני, והיא לא תישא בכל אחריות לכל נזק הנגרם על ידי הפרת זכויות יוצרים של משתמשי האתר.

להלן מפורטות הפעילויות האסורות של המשתמשים באתר. אי עמידה בהוראות המפורטות להלן עשויות לחשוף את המשתמש לחבות פלילית או אזרחית.

אינך רשאי להשתמש באתר ותכניו לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, מזיקה ופוגענית. לא ניתן להשתמש באתר ותכניו למטרות מסחריות שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של קובבא בכתב. אינך רשאי להפר או לפגוע בכל זכויות המשתמשים באתר לרבות הזכות לפרטיות וקניין רוחני, או לאסוף מידע אישי מזהה על משתמשי האתר ללא הסכמתם המפורשת. אינך רשאי לעקוף את אמצעי האבטחה לתקשורת בין הבשלנים לקונים, באמצעות תקשורת שאינה חוקית מחוץ לאתר בטרם הקנייה.

בכדי לעשות שימוש באתר, יתבקש המשתמש למסור את פרטיו האישיים (כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת, כתובת דוא"ל, מס כרטיס אשראי ועוד), נא למסור פרטים מלאים ונכונים. קובבא תעשה שימוש בפרטים הנמסרים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, והמשתמש נותן את אישורו לשימוש זה.

לאחר רישום המשתמש לשירות, ובכפוף לאישור המשתמש לשירות, תהיה קובבא רשאית לשלוח למשתמש מידע פרסומי בדואר האלקטרוני ובכל דרך אחרת. אם המשתמש אינו מעוניין בקבלת מידע פרסומי זה, ניתן לבטל את הסכמנו בכל עת.

לקובבא ישנה הרשות על פי דין למנוע גישה לשירותים של משתמשים על פי שיקול דעתה כאשר היא תסבור שאופן השימוש באתר לא עולה בקנה אחד עם תנאי השימוש המפורטים במסמך זה.

קובבא תהא רשאית להשתמש במידע שייאסף על ידי הלקוח בנוגע לדפוסי רכישתו, מידע או פרסומות אותם קרא המשתמש, השירותים בהם התעניין ועוד, ולשמור את המידע שלה כמחויב על פי חוק. השימוש שתעשה קובבא במידע זה יהיה למטרות: תפעול ופיתוח האתר גביית כספים, שיפור שירותים ועוד. שימוש במידה זה כאמור יתבצע בהתאם למדיניות הפרטיות ובכפוף להוראות הדין.

האתר עשוי להכיל Cookies לצורך תפעולו ועצם שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להתקנתם על המחשב לשימוש במידע על פי הוראות הדין.

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

כתובת בית העסק נחליאל 2 א' תל אביב

לראש העמוד